You are here

Inspecteur Ruwbouwmaterialen (Vlaanderen of Wallonië) (M/V) - Inspecteur matériaux de gros œuvre en Flandre ou en Région wallonne (H/F)

Inspecteur Ruwbouwmaterialen (Vlaanderen of Wallonië) (M/V) - Inspecteur matériaux de gros œuvre en Flandre ou en Région wallonne (H/F)

Country: 
Belgium
Company: 
SECO Belgium - Head office

SECO is de referentie in “third party” diensten voor de bouwsector in België en het Groothertogdom Luxemburg en fungeert hierdoor als een onafhankelijke, onpartijdige en betrouwbare partner. 

Met 280 multidisciplinaire medewerkers ontwikkelt SECO voortdurend activiteiten in Europa en daarbuiten en dit in meer dan 43 landen.

SECO heeft zich in twee belangrijke domeinen ontwikkeld: de technische controle van bouwprojecten en de certificatie, de inspectie en de technische goedkeuring van bouwproducten, -processen en -diensten

expert voor de controle van stortklaar beton, prefab beton, granulaten, mortel, hulpstoffen, staal, baksteen, …

Je rol als inspecteur ruwbouwmaterialen:  

 • Dagelijks bezoeken uitvoeren bij producenten voor externe controle op de fabricage van ruwbouwmaterialen;
 • Uitvoeren van inspecties en kwaliteitsaudits op basis van vastgelegde regels en normen om de kwaliteit en conformiteit te bewaken;
 • Meestal werken op verplaatsing in Vlaanderen, af en toe op ons kantoor in Brussel OF
  Meestal Werken op verplaatsing in Wallonië, af en toe op ons kantoor in Brussel;
 • Occasioneel uitvoeren van korte prestaties in het buitenland.

Je profiel:

 • Bachelor of master in de bouwkunde, chemie, materiaalkunde, of u bent architect, ingenieur-architect of gelijkwaardig door ervaring;
 • Een degelijke technische kennis van het vakgebied (bv. via ervaring bij een studiebureau, een producent, een labo of een aannemer);
 • Ervaring in één van de domeinen van ruwbouwmaterialen en in het bijzonder betontechnologie is een pluspunt;
 • Interesse in een job met veel externe contacten;
 • Voor Vlaanderen: vlot communiceren in het Nederlands met voldoende kennis van het Engels en Frans OF
  Voor Wallonië: vlot communiceren in het Frans met voldoende kennis van het Engels en Nederlands;
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in team te werken op een georganiseerde, nauwgezette en betrouwbare manier.

SECO biedt:

 • Fijne collega’s om mee samen te werken in een dynamische en open werkomgeving, waar ieder talent de kans krijgt om te groeien;
 • Een grote autonomie in de organisatie van je eigen werk;
 • een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning, firmawagen en extralegale voordelen.

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar Marina Goolaerts, Talent Acquisition Specialist, via m.goolaerts@groupseco.com. Je dossier wordt volledig vertrouwelijk behandeld.
Surf voor meer informatie naar www.groupseco.be en www.bcca.be

De informatie die over jou verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om je sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. Je hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking.
Je kan je niet akkoord verklaren met de verwerking van je persoonlijke gegevens en hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar 
jobs@seco.be. Je hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie.

 

 

SECO est la référence en services de tierce partie dans le secteur de la construction en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et fonctionne en tant que partenaire indépendant, impartial et fiable.

Ayant une équipe de 280 collaborateurs multidisciplinaires, SECO développe constamment ses activités en Europe et au-delà et ceci dans plus de 43 pays.

SECO  a développé deux métiers principaux : le contrôle technique de projets d’une part et la certification, l’inspection et l’agrément technique de produits et processus de construction d’autre part

Expert(e) pour le contrôle du béton prêt à l'emploi, du béton préfabriqué,
des granulats, du mortier, des adjuvants, de l'acier, de la brique, ...

Votre rôle en tant qu’inspecteur matériaux de gros œuvre:

 • Effectuer des visites quotidiennes chez les fabricants pour l'inspection externe de la fabrication des matériaux de construction ;
 • Effectuer des inspections et des audits de qualité sur la base de règles et de normes établies pour contrôler la qualité et la conformité ;
 • Travaille généralement sur place en Flandre , occasionnellement dans nos bureaux à Bruxelles OU
  Travaille généralement sur place en Région wallonne, occasionnellement dans nos bureaux à Bruxelles;
 • De temps à autre, se rendre à l’étranger (représentations de courte durée).

Votre profil :

 • Bachelier ou master en construction, chimie, science des matériaux, ou vous êtes architecte, ingénieur-architecte ou équivalent par expérience ;
 • Une bonne connaissance technique du domaine (p.ex. par expérience dans un bureau d’études, chez un fabriquant, un laboratoire ou un entrepreneur);
 • Une expérience dans l'un des domaines des matériaux de construction et en particulier de la technologie du béton est un atout ;
 • Intéressé par un emploi avec de nombreux contacts externes ;
 • En Flandre : vous parlez couramment le néerlandais et avez des connaissances en anglais et français OU
  En région wallonne : Vous parlez couramment le français et avez des connaissances en anglais et néerlandais ;
 • Vous êtes capable de travailler de façon organisée, méticuleuse et fiable, aussi bien de façon autonome qu'en équipe.

SECO vous offre:

 • Des collègues agréables dans un environnement de travail dynamique et ouvert, où chaque talent a la possibilité de se développer ;
 • Une autonomie importante dans l’organisation de votre propre travail ;
 • Un environnement professionnel stable avec un bon salaire, une voiture de société et des avantages extra-légaux.

Intéressé?

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à Marina Goolaerts, Talent Acquisition Specialist, via m.goolaerts@groupseco.com. Votre dossier sera traité de manière strictement confidentielle.
Consultez également nos sites www.groupseco.be et www.bcca.be
 

Les informations fournies vous concernant sont destinées au service du personnel de SECO pour le traitement de votre candidature au poste susmentionné. Les données seront conservées pendant une période de 6 mois. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de transfert, de suppression et de limitation des traitements.
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles et avez le droit de retirer votre consentement à tout moment en envoyant un e-mail à
jobs@seco.be. Vous avez la possibilité de soumettre une objection à un organisme de contrôle.