You are here

Senior Key Account Manager (M/V)

Senior Key Account Manager (M/V)

Country: 
Belgium
Company: 
SECO Belgium - Head office

SECO is de referentie in “third party” diensten voor de bouwsector in België en het Groothertogdom Luxemburg en fungeert hierdoor als een onafhankelijke, onpartijdige en betrouwbare partner. 

Met 270 multidisciplinaire medewerkers ontwikkelt SECO voortdurend activiteiten in Europa en daarbuiten en dit in meer dan 43 landen.

SECO heeft zich in twee belangrijke domeinen ontwikkeld: de technische controle van bouwprojecten en de certificatie, de inspectie en de technische goedkeuring van bouwproducten, -processen en -diensten.

Als key accountmanager binnen de dienst technische controle van bouwprojecten ben je de  vertrouwenspersoon voor onze partners en onze collega’s. Je formuleert het juiste antwoord op de vragen naar technische expertise én economische haalbaarheid.

Je wordt in je taken gestuurd door de Business Development Manager en ondersteund door een professioneel backoffice team, de projectingenieurs en de operationele input van de Operations Managers.

Je rol als Senior Key Account Manager:

 • Je werkt met commerciële targets en werft nieuwe klanten door prospectie;
 • Je leidt key accounts op in nieuwe diensten zoals brandveiligheid, energieperformantie, due diligence en maintenance monitoring;
 • Je neemt deel aan netwerkactiviteiten, debriefings en opvolgingsmeetings. Je organiseert seminaries en activiteiten met als doel de klantenbinding te versterken;
 • Je volgt de algemene marktevoluties op, zoekt nieuwe opportuniteiten, onderzoekt de haalbaarheid ervan, stelt nieuwe diensten voor en werkt ze uit om deze finaal te lanceren;
 • Je stelt offertes en contractvoorstellen op al dan niet in samenspraak met de Business Development Manager;
 • Je handelt eventuele geschillen af;
 • Je houdt de customer database en het sales platform (CRM) up to date;
 • Regelmatige verplaatsingen maken deel uit van de functie.

Je profiel:

 • Je bent klantgericht, bent een sterke netwerker, bent pro-actief ingesteld en een “hunter”;
 • Je hebt bij voorkeur een technisch diploma als Burgerlijk of Industrieel Ingenieur (bouwkunde), Ingenieur-Architect of gelijkwaardig door ervaring en je hebt financieel / economisch inzicht;
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een van volgende functies:
  • Commerciële functie bij een bouwfirma, ontwikkelaar of studiebureau;
  • Voorschrijver bij een leverancier van bouwgerelateerde producten;
  • Technical Risk Manager of Assessor (bouw);
  • Lender Technical Advisor (bouw).
 • Je gaat grondig te werk met aandacht voor inhoud en vorm;
 • Je bent leergierig en creatief;
 • Je bent een vlotte spreker, ook voor publiek;
 • Je bent een geboren onderhandelaar;
 • Je bent vlot tweetalig (Nederlands/Frans) met een grondige kennis van het Engels;

De job biedt:

 • Fijne collega’s om mee samen te werken in een dynamische en open werkomgeving, waar ieder talent de kans krijgt om te groeien;
 • Een grote autonomie in de organisatie van je eigen werk;
 • Een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning, firmawagen en extralegale voordelen.

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar Marina Goolaerts, Talent Acquisition Specialist,  m.goolaerts@groupseco.com. Je dossier wordt volledig vertrouwelijk behandeld.

Surf voor meer informatie naar www.groupseco.be en www.bcca.be.

De informatie die over jou verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om je sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. Je hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking.
Je kan je niet akkoord verklaren met de verwerking van je persoonlijke gegevens en hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar m.goolaerts@groupseco.com. Je hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie

SECO est la référence en services de tierce partie dans le secteur de la construction en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et fonctionne en tant que partenaire indépendant, impartial et fiable.

Ayant une équipe de 280 collaborateurs multidisciplinaires, SECO développe constamment ses activités en Europe et au-delà et ceci dans plus de 43 pays.

SECO  a développé deux métiers principaux : le contrôle technique de projets d’une part et la certification, l’inspection et l’agrément technique de produits et processus de construction d’autre part.

En tant que Key Account Manager, vous êtes le conseiller confidentiel de nos partenaires et de nos collègues au sein du département de contrôle technique de projets de construction.

Vous formulez la bonne réponse aux questions d'expertise technique et de faisabilité économique.

Vous serez guidé dans vos activités par le Business Development Manager et soutenu par une équipe de back-office professionnelle, les ingénieurs de projet et l’input opérationnel des Operations Managers.

Votre rôle en tant que Senior Key Account Manager:

 • Vous travaillez avec des objectifs commerciaux et veillez au recrutement de nouveaux clients à travers la prospection;
 • Vous développez des key accounts en proposant de nouveaux services (sécurité incendie, performance énergétique, due diligence, suivi de maintenance, ...).;
 • Vous participez aux activités du réseau, débriefings, réunions de suivi, ... ainsi que l'organisation de séminaires, activités, etc. dans le but de renforcer la fidélité des clients;
 • Vous suivez les évolutions générales du marché, découvrez les opportunités, examinez la faisabilité et proposez de nouveaux services pour les développer et éventuellement les lancer;
 • Vous préparez des offres et des propositions de contrat avec ou sans supervision du Business Development Manager (selon l’importance des projets);
 • Vous gérez les conflit éventuels;
 • Vous maintenez à jour la base de données clients et la plateforme de vente (CRM);
 • Vous vous déplacez régulièrement pour votre fonction.  

Votre profil :

 • Vous avez une attitude orientée « customer first », êtes fort en network, travaillez de façon pro-active et “chasseur”;
 • De préférence une double formation: Technique: Ingénieur civil ou industriel (ingénieur), ingénieur-architecte ou équivalent par expérience ou Financier / Economique ;
 • Au moins 5 années d'expérience dans l'une des fonctions suivantes:
  • Fonction commerciale dans une entreprise de construction, de développement ou d'ingénierie
  • Prescripteur chez un fournisseur de produits liés à la construction
  • Gestionnaire des risques techniques ou évaluateur/assesseur (construction)
  • Lender Technical Advisor (construction)
 • Vous accordez une attention particulière au contenu et à la forme;
 • Vous êtes curieux et créatif;
 • Vous vous exprimez facilement, également devant un public;
 • Vous êtes plutôt négociateur;
 • Vous êtes bilingue (néerlandais/français) avec une connaissance approfondie de l’anglais;

SECO vous offre:

 • Des collègues agréables dans un environnement de travail dynamique et ouvert où chaque talent a la possibilité de se développer;
 • Une autonomie importante dans l’organisation de votre propre travail;
 • Un environnement professionnel stable avec un bon salaire, une voiture de société et des avantages extra-légaux.

Intéressé?

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à Marina Goolaerts, Talent Acquisition Specialist, via m.goolaerts@groupseco.com. Votre dossier sera traité de manière strictement confidentielle. 
Consultez également nos sites www.groupseco.be et www.bcca.be

Les informations fournies vous concernant sont destinées au service du personnel de SECO pour le traitement de votre candidature au poste susmentionné. Les données seront conservées pendant une période de 6 mois. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de transfert, de suppression et de limitation des traitements.
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles et avez le droit de retirer votre consentement à tout moment en envoyant un e-mail à m.goolaerts@groupseco.com. Vous avez la possibilité de soumettre une objection à un organisme de contrôle