You are here

Leidinggevende EXPERT in natuurleien,natuursteen en natuurlijke bouwmaterialen (M/V) - EXPERT(E) responsable ardoises naturelles, pierre naturelle et matériaux naturels de construction (H/F)

Leidinggevende EXPERT in natuurleien,natuursteen en natuurlijke bouwmaterialen (M/V) - EXPERT(E) responsable ardoises naturelles, pierre naturelle et matériaux naturels de construction (H/F)

Country: 
Belgium
Company: 
SECO Belgium - Head office

SECO is de referentie in “third party” diensten voor de bouwsector in België en het Groothertogdom Luxemburg en fungeert hierdoor als een onafhankelijke, onpartijdige en betrouwbare partner. 

Met 280 multidisciplinaire medewerkers ontwikkelt SECO voortdurend activiteiten in Europa en daarbuiten en dit in meer dan 43 landen.

SECO heeft zich in twee belangrijke domeinen ontwikkeld: de technische controle van bouwprojecten en de certificatie, de inspectie en de technische goedkeuring van bouwproducten, -processen en -diensten (deze laatste binnen de vzw BCCA, bijzonder actief in de sector van de natuurleien, natuursteen en andere natuurlijke bouwmaterialen).

Je rol als leidinggevende Expert in natuurleien, natuursteen en natuurlijke bouwmaterialen binnen de afdeling Certificatie & Inspectie:  

 • Je coördineert een toegewijd team auditoren, experten en administratief medewerkers. Je stuurt in de manier van controleren, in het gebruik van checklists en leidt hen op;
 • Je volgt de organisatie en dienstverlening nauw op zonder het financieel aspect uit het oog te verliezen. Je definieert hiervoor de benodigde tijd van dienstverlening, de te controleren items en stelt vernieuwingen voor;
 • Je staat in voor het bijeenroepen van commissies en werkgroepen in het kader van uitgevoerde audits. Je bespreekt rapporten en neemt acties, zoals het opstellen van referentiedocumenten en stelt verbeterprocessen voor;
 • Je voert regelmatig zelf audits uit in binnen- en buitenland (Spanje, Wales, Canada) om voeling te houden met de geleverde diensten. Je volgt de noden en de prioriteiten op.

Je profiel: 

 • Je kent de sector natuurleien, natuursteen en natuurlijke bouwmaterialen door en door en stelt kwaliteitszorg voorop;
 • Je  bent in staat diensten te ontwikkelen en een toegewijd team aan te sturen, te motiveren en taken te coördineren;
 • Je communiceert vlot in het Frans en hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels of je communiceert vlot in het Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans en het Engels.Kennis van het Spaans is een pluspunt;
 • Je hebt liefst ervaring in certificatiewerkzaamheden of bent bereid om deze te ontwikkelen.

SECO biedt:

 • Fijne collega’s om mee samen te werken in een dynamische en open werkomgeving, waar ieder talent de kans krijgt om te groeien;
 • Een grote autonomie in de organisatie van je eigen werk;
 • Een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning, firmawagen en extralegale voordelen

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar Marina Goolaerts, Talent Acquisition Specialist,  m.goolaerts@groupseco.com. Je dossier wordt volledig vertrouwelijk behandeld.

Surf voor meer informatie naar www.groupseco.be, www.groupseco.com en www.bcca.be .

De informatie die over jou verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om je sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. Je hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking.
Je kan je niet akkoord verklaren met de verwerking van je persoonlijke gegevens en hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar 
m.goolaerts@groupseco.com. Je hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie.

SECO est la référence en services de tierce partie dans le secteur de la construction en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et fonctionne en tant que partenaire indépendant, impartial et fiable.

Ayant une équipe de 280 collaborateurs multidisciplinaires, SECO développe constamment ses activités en Europe et au-delà et ceci dans plus de 43 pays.

SECO  a développé deux métiers principaux : le contrôle technique de projets d’une part et la certification, l’inspection et l’agrément technique de produits et processus de construction d’autre part (ce dernier au sein de l’asbl BCCA, particulièrement active dans le secteur des ardoises naturelles, de la pierre naturelle et d'autres matériaux de construction naturels).

Votre rôle en tant qu’Expert responsable en ardoise naturelles, pierres naturelles et matériaux de construction naturels au sein du département Certification & Inspection:  

 • Vous gérez une équipe motivée d'auditeurs, d'experts et d'employés administratifs. Vous les guidez dans les tâches de contrôle, dans l’utilisation des différentes listes de contrôle et veillez à la formation de l’équipe;
 • Vous vous chargez de l'organisation et du suivi des services fournis, vous assurez l'équilibre économique en déterminant le temps nécessaire pour fournir les services, vérifiez les postes et veillez au développement du service et à son innovation;
 • Vous organisez des commissions et groupes de travail lors des audits effectués. Vous suivez les rapports et déterminez les points d’action, rédigez des documents de référence et proposez des processus d’amélioration;
 • Vous menez régulièrement des audits en Belgique et à l'étranger (en Espagne, à Wales, au Canada), afin de garder le contact avec le service offert. Vous veillez de près aux besoins et aux priorités;

Votre profil : 

 • Vous avez des connaissances approfondies du secteur des ardoises naturelles, pierres naturelles et autres matériaux naturels de construction et veillez en premier lieu à la qualité;
 • Vous êtes capable de développer des services et de coordonner, mener et motiver une équipe dévouée;
 • Vous parlez couramment le français et avez de bonnes connaissances en néerlandais et en anglais ou vous parlez couramment le néerlandais et avez de bonnes connaissances en français et en anglais. La connaissance de l’espagnol est un atout;
 • Vous disposez de préférence d'une expérience dans les activités de certification et êtes enclin(e) à la développer.

SECO vous offre :

 • Des collègues agréables dans un environnement de travail dynamique et ouvert, où chaque talent puisse se développer;
 • Une autonomie importante dans l’organisation de votre propre travail;
 • Un environnement professionnel stable avec un bon salaire, une voiture de société et des avantages extra-légaux

Intéressé(e) ?

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à Marina Goolaerts, Talent Acquisition Specialist, via m.goolaerts@groupseco.com. Votre dossier sera traité de manière strictement confidentielle. 
Consultez également nos sites www.groupseco.be, www.groupseco.com et www.bcca.be

Les informations recueillies vous concernant sont destinées au département RH de SECO dans le but de traiter votre candidature pour le poste ci-dessus. La durée de conservation des données est de 6 mois. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à m.goolaerts@groupseco.com. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.