Richtlijn SEVESO III

Richtlijn SEVESO III : Audit van industriële constructies

In het kader van het industrieel risicobeheer zijn bedrijven met activiteiten in de behandeling, de productie, het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen verplicht een audit uit te voeren volgens de Europese richtlijn: SEVESO III.

Het risicomanagement van industriële constructies omvat verschillende disciplines zoals seismische analyse, algemene stabiliteit, brandwerendheid, onderhoud, enz.

Met een ruime ervaring in deze gebieden en door de voortdurende ontwikkeling van zijn technologische kennis, beschikt SECO -een Belgisch bedrijf- over de expertise om dit soort risico's te normaliseren.

Een beetje geschiedenis

Seveso, een stad in de Noord-Italiaanse regio Lombardije, werd op 10 juli 1976 getroffen door een ernstige explosie in een chemische fabriek. Hierdoor verspreidde zich een giftige wolk vol dioxines boven deze regio. Deze industriële ramp  veroorzaakte een groot aantal ziekenhuisopnames van omwonenden en de dood van duizenden dieren in veebedrijven.

 

Om soortgelijke en nog ernstigere rampen te voorkomen, zoals die in Bhopal (India, 3 december 1984), vaardigde de Europese Unie een ‘SEVESO’-richtlijn uit. Deze legt het reglementair kader vast rond risicobeheersing m.b.t. gevaren van ongevallen met gevaarlijke stoffen. De richtlijn eist ook een identificatie van alle industriële inrichtingen die mogelijks dergelijke aanzienlijke risico’s inhouden.

SEVESO III, Essentiële richtlijn in constante evolutie

De SEVESO III-richtlijn, die op 1 juni 2015 in werking trad, bevat de nieuwe eisen voor alle inrichtingen van het type Seveso. Het doel is om zware ongevallen met gevaarlijke chemische stoffen te voorkomen en beter te beheren, om zo de gevolgen voor mens en milieu te beperken. Zoals elke richtlijn moet de vertaling hiervan in de nationale wetgeving opgenomen zijn binnen twee jaar na de bekendmaking.

 

Bovendien detailleert deze richtlijn het onderscheid tussen laagdrempelige en hoogdrempelige SEVESO-bedrijven en dit afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de locatie.

 

In het kader van dit onderscheid (zie https://www.seveso.be/nl/wetgeving -  samenwerkingsovereenkomst) is het SECO-controlebureau bevoegd om op de volgende niveaus op te treden:

 

 • Pt 12: “Exploitanten moeten verplicht worden om alle nodige maatregelen te nemen om zware ongevallen te voorkomen...”

 

 • Pt 15: "Om aan te tonen dat het nodige is gedaan... is het belangrijk dat de exploitant... een beveiligingsrapport opmaakt. Dit veiligheidsrapport moet informatie bevatten m.b.t. de inrichting... »

 

 • Pt 17: "Bij de keuze van passende operationele methoden, met inbegrip van bewaking en controle, moeten exploitanten rekening houden met de beschikbare informatie over de ‘best practices’ "

 

 • Art.10: Veiligheidsrapport: 1. pt c "aantonen dat het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van elke installatie… voldoende veilig en betrouwbaar is" en pt 4. "de exploitant communiceert over alle onderdelen die eventueel gewijzigd werden...”

 

 • Art.20: pt 1. "De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten een inspectiesysteem invoeren. Minstens eenmaal per jaar voor de hoogdrempelige bedrijven. Dit systeem staat los van het beveiligingsrapport dat sowieso door bedrijven moet worden verstrekt.

 

 • Bijlage II, pt 4: Identificatie en analyse van ongevallenrisico's en preventiemiddelen: "gedetailleerde beschrijving van ongevalscenario's en van hun waarschijnlijkheid of onderliggende voorwaarden, voornamelijk voor natuurlijke oorzaken zoals aardbevingen en overstromingen"

 

 • Regelmatig het globaal veiligheidsplan aanpassen, inclusief de ‘resistentie van gebouwen’ tegen interne en externe belasting, waaronder uitzonderlijke natuurrampen of extreme weersomstandigheden.

 

Volgens de SEVESO III-richtlijn moet het veiligheidsplan voor risicobedrijven om de 5 jaar worden uitgevoerd voor:

 

 • Elke nieuwe inrichting of wijziging aan een bestaande inrichting
 • Elk nieuw element heeft gevolgen voor de inrichtingen (wetswijzigingen)
SECO, uw essentiële partner om uw risico's te normaliseren!

SECO is een controlebureau gespecialiseerd in de stabiliteit van gebouwen en bouwwerken van alle soorten, met als doel ze risicovrij te maken voor alle mogelijke ongevallen en uitwendige bedreigingen, voornamelijk seismische.

 

Dankzij zijn kennis inzake de gebieden met prominente dreiging van aardbevingen kan SECO de risico's van uw structuren objectief beoordelen en analyseren.

 

SECO beschikt ook over de deskundigheid om u bij te staan bij het uitvoeren van een onderhoudsplan voor het geheel van alle constructies op een site.

 

Doet u een beroep op ons? Dan mag u het volgende verwachten:

 

 • een analyse van de werkelijke staat van uw structuren (stabiliteit);
 • aanbevelingen over de soorten werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd;
 • wanneer interventies te plannen volgens het niveau van dringendheid;
 • wanneer investeringen te plannen;
 • hoe uw veiligheidsplan bij te werken m.b.t. de risicostaat van uw structuren;
 • advies over de beste structurele oplossingen die moeten uitgevoerd worden.

 

SECO is ook gespecialiseerd in brandbeveiliging en voert de brandaudit van uw site uit, met daarbij:

 • de staat;
 • alle te veranderen elementen in functie van de evoluerende wetgeving.

 

Voor meer informatie kan u SECO contacteren

Andere nieuws